•  783 552 272

  Regulamin wolontariatu

  § 1

  Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania wolontariatu w Schronisku dla Zwierząt w Skałowie, zwanym dalej Schroniskiem, a wszelkie jego zmiany wymagają formy pisemnej. Wolontariat w Schronisku dla Zwierząt w Skałowie działa na podstawie: a) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2022 r., poz.1327 z późn. zm.), b) Regulaminu Schroniska dla Zwierząt w Skałowie, c) niniejszego Regulaminu, d) indywidualnych pisemnych porozumień zawieranych z poszczególnymi wolontariuszami wg wzorca stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, e) innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

  2. Celem wolontariatu jest wspieranie statutowej działalności Schroniska w zakresie przeciwdziałania bezdomności, zapewnieniu opieki oraz poszukiwaniu nowych domów dla podopiecznych Schroniska.

  3. Terenem działania wolontariatu schroniska jest obszar Schroniska dla Zwierząt w Skałowie, a także miejsca publiczne w przypadku organizowania edukacji, spacerów, zbiórek czy imprez charytatywnych.

  4. Dyrektor Schroniska może ograniczyć, całkowicie lub czasowo zawiesić działalność wolontariatu, jeśli zaistnieją szczególne okoliczności wynikające z zaleceń weterynaryjnych lub w celu zachowania bezpieczeństwa ludzi i zwierząt.

  5. Osoby biorące udział w spotkaniach przedadopcyjnych oraz kandydaci na wolontariuszy, mogą wyjść na spacer z psami po podpisaniu oświadczenia stanowiącego zał. nr 2 do Regulaminu.

  § 2

  Nabór Wolontariuszy

  1. Nabór wolontariuszy prowadzony jest na podstawie oceny zapotrzebowania Schroniska na usługi wolontariackie.

  2. Spotkania rekrutacyjne/szkolenia prowadzone są przez wyznaczonych pracowników Schroniska i/lub wolontariuszy.

  3. Wolontariuszem może być osoba, która: a) ma ukończone 18 lat i dysponuje pełną zdolnością do czynności prawnych, b) złożyła wniosek o przyjęcie na wolontariat, który został pozytywnie rozpatrzony, c) wypełniła kwestionariusz (zał.nr 3) i oświadczenie stanowiące zał. nr 4 do Regulaminu, d) odbyła szkolenie przygotowujące do pracy ze zwierzętami (karta pracy kandydata na wolontariusza zał. nr 5 oraz szkolenie BHP, e) ma pozytywny stosunek do zwierząt i pragnie nieodpłatnie pracować na ich rzecz, f) nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do świadczenia pracy w schronisku, g) nie orzeczono wobec niej zakazu posiadania zwierząt lub pracy ze zwierzętami i nie była karana na podstawie Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, h) wyraziła zgodę na przebywanie w obszarze przetwarzania danych osobowych (zał. nr 6) i złożyła oświadczenie o poufności (zał. nr 7).

  4. Po pozytywnym przejściu procedury rekrutacyjnej, z kandydatem na wolontariusza podpisywane jest Porozumienie na trzymiesięczny okres próbny.

  5. Po okresie próbnym z wolontariuszem podpisywane jest Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontariackich ważne do końca roku kalendarzowego. Przedłużenie Porozumienia na kolejny rok kalendarzowy możliwe jest po złożeniu stosownego wniosku i zaakceptowaniu przez Dyrektora Schroniska.

  6. Dyrekcja Schroniska może podjąć decyzję o wydłużeniu lub skróceniu okresu próbnego.

  7. W uzasadnionych przypadkach Dyrekcja Schroniska po konsultacji z Zarządem Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” może negatywnie rozpatrzyć wniosek o przyjęcie na wolontariat lub może odmówić podpisania Porozumienia.

  § 3

  Prawa i obowiązki Wolontariusza

  1. Wolontariusz ma prawo do: a) wyboru zwierzęcia, którym zamierza się opiekować, b) otrzymania informacji na temat historii, ogólnego stanu zdrowia zwierzęcia oraz innych czynników, w zakresie mogącym wpłynąć na kontakt ze zwierzęciem, c) ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, d) otrzymania zaświadczenia o wykonywaniu świadczeń wolontariackich, e) korzystania z pomocy pracownika Schroniska przy wyprowadzaniu z boksów i wprowadzaniu psów problemowych lub innych sytuacji przekraczających jego kompetencje.

  2. Wolontariusz zobowiązany jest do: a) przestrzegania zapisów ujętych w niniejszym Regulaminie, Porozumieniu o wykonywaniu świadczeń wolontariackich, przepisów BHP, zasad bezpieczeństwa oraz do innych regulacji wewnętrznych regulujących funkcjonowanie Schroniska, b) każdorazowego podpisywania się na liście obecności podczas wizyt w Schronisku, c) uczestnictwa przynajmniej raz w roku w programach szkoleniowych dla Wolontariuszy, d) stosowania się do uwag pracowników Schroniska, e) zgłaszania pracownikom wszelkich niepokojących sytuacji i nieprawidłowości, w szczególności związanych ze stanem zdrowotnym zwierząt, f) odnoszenia się do zwierząt z należytym szacunkiem, g) dbania o czystość i porządek na terenie Schroniska, h) w przypadku posiadania własnych zwierząt domowych, do dopilnowania terminów szczepień profilaktycznych zmniejszających ryzyko przeniesienia na nie chorób zakaźnych, i) realizacji w miarę własnych możliwości, zadań powierzonych przez dyrekcję Schroniska m.in.: − wyprowadzania na spacery wyznaczonych psów, socjalizację i zabawy z nimi, − wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych psów i kotów, − wykonywania drobnych prac porządkowych, − przeprowadzania na zlecenie Schroniska kontroli warunków bytowych zwierząt wydanych do adopcji, − udzielania pomocy w organizowanych na rzecz Schroniska akcjach, festynach i imprezach edukacyjnych, − udzielania pomocy w prowadzeniu akcji adopcyjnych, stron internetowych itp., − brać udział w promocji Schroniska m.in. w zakresie propagowania adopcji – po uprzedniej konsultacji z dyrekcją Schroniska.

  3. Wolontariuszowi zabrania się: a) przebywania w pomieszczeniach Schroniska przeznaczonych wyłącznie dla personelu, m.in.: w szpitalu dla psów i kotów, w gabinecie zabiegowym, izolatce, magazynach, b) samodzielnego wstępu na teren kwarantanny, c) podczas okresu próbnego – zajmowania się zwierzętami innymi niż wskazane, d) wyprowadzania zwierząt poza teren Schroniska bez pisemnego uprawnienia dyrekcji Schroniska, e) wprowadzania na teren schroniska osób trzecich, nieposiadających podpisanych aktualnych porozumień wolontariackich, bez wiedzy i zgody dyrekcji schroniska, f) prowadzenia internetowych akcji adopcyjnych, w tym na portalach społecznościowych bez pisemnej zgody dyrekcji Schroniska, g) wykonywanie wszelkich innych czynności, których nie obejmuje niniejszy Regulamin.

  4. W Schronisku obowiązuje całkowity zakaz dokarmiania zwierząt. Dopuszczalne jest jedynie, po uprzednim uzgodnieniu z dyrekcją, wykorzystywanie przysmaków w celach treningowych. Przysmaki muszą być dobrej jakości, przeznaczone dla zwierząt, nieszkodzące ich zdrowiu oraz uwzględniające szczególne potrzeby pokarmowe psa (np. alergie, nietolerancje).

  5. Wolontariusz wykonuje pracę w schronisku przynajmniej dwa razy w miesiącu. W przypadku stwierdzenia braku wypełniania tego obowiązku przez okres trzech miesięcy porozumienie może zostać rozwiązane. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość dłuższych nieobecności, pod warunkiem wcześniejszego ich uzgodnienia z dyrekcją Schroniska.

  § 4

  Zasady i organizacja pracy wolontariatu

  1. Wolontariusz zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu Schroniska i wolontariatu, a przebywając na terenie Schroniska, ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i ewentualne szkody, które mogą powstać z jego winy oraz rezygnuje z wszelkich roszczeń wobec pracowników Schroniska i właściciela obiektu.

  2. Bezpośredni nadzór nad wolontariuszami sprawuje dyrekcja. Wszelkie uwagi, sugestie i wątpliwości dotyczące obowiązujących przepisów i zasad funkcjonowania wolontariatu, Wolontariusze winni zgłaszać bezpośrednio dyrekcji Schroniska.

  3. Skargi, wnioski i uwagi dotyczące współpracy wolontariusze mogą składać osobiście lub pisemnie do dyrektora Schroniska, w godzinach urzędowania biura.

  4. Schronisko prowadzi zamkniętą grupę przeznaczoną dla wolontariuszy na portalu społecznościowym Facebook. Po pomyślnym przejściu procesu rekrutacyjnego wolontariusz zostaje dodany do grupy. Wolontariusz zostaje usunięty z grupy z chwilą utraty statusu wolontariusza w związku z okolicznościami wskazanymi w §5.

  5. Wolontariusze mogą przebywać na terenie Schroniska codziennie w godzinach ustalanych przez Dyrekcję i podawanych do wiadomości wolontariuszy w zamkniętej grupie wolontariuszy na portalu Facebook.

  6. Wszystkie bieżące informacje dotyczące wolontariatu będą przekazywane poprzez ogłoszenia na tablicy w pokoju wolontariuszy i/lub w zamkniętej grupie wolontariuszy na portalu Facebook. § 5 Konsekwencje nieprzestrzegania Regulaminu 1. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu Wolontariusz może zostać: a) upomniany przez dyrekcję Schroniska, b) usunięty z wolontariatu poprzez rozwiązanie Porozumienia. 2. W przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu znajduje zastosowanie §6 ust. 3. § 6 Zakończenie pracy Wolontariusza 1. Rozwiązanie Porozumienia następuje w przypadku: a) upływu terminu oznaczonego w Porozumieniu, b) pisemnej rezygnacji złożonej przez Wolontariusza, c) upływu 3 miesięcy nieusprawiedliwionej nieobecności Wolontariusza w Schronisku, d) w innych przypadkach wskazanych w niniejszym Regulaminie. 2. W przypadku podejrzenia naruszenia zobowiązań podjętych przez Wolontariusza, określonych w niniejszym Regulaminie i/lub Porozumieniu, na czas niezbędny do wyjaśnienia okoliczności zdarzenia, nie dłuższy niż 3 miesiące, Schronisku przysługuje prawo do zawieszenia Porozumienia, w czasie którego Wolontariusz jest zobowiązany do zaprzestania świadczenia wszelkich czynności. 3. W przypadku rażącego naruszenia zobowiązań podjętych przez Wolontariusza określonych niniejszym Regulaminem i/lub Porozumieniem Schronisku przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Za rażące naruszenie niniejszego Regulaminu rozumie się w szczególności: a) narażanie zdrowia i bezpieczeństwa zwierząt oraz innych osób (np. poprzez spuszczanie psów ze smyczy poza terenem Schroniska, dokarmianie zwierząt − przy czym zakaz dokarmiania nie dotyczy Wolontariuszy dokarmiających zwierzęta w uzgodnieniu z Opiekunem, lekarzami i behawiorystami), b) zachowania agresywne, zarówno fizyczne jak i werbalne, w stosunku do pracowników Schroniska, Wolontariuszy, innych osób oraz zwierząt, c) prześladowanie oraz znieważanie w przestrzeni publicznej pracowników Schroniska, Wolontariuszy lub osób adoptujących, d) rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, odbiegających od stanu faktycznego i narażających wizerunek Schroniska na utratę zaufania społecznego. 4. Od decyzji podjętej zgodnie z § 6 pkt 2 i 3 Wolontariuszowi przysługuje odwołanie do Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia. § 7 Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Regulaminu Schroniska, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2022 roku.

  Image

  Związek Międzygminny Schronisko dla Zwierząt w Skałowie

  Skałowo, ul. Warzywna 25
  62-025 Kostrzyn

  Image
  •  783 552 272

  Footer

  Prawa autorskie © 2024 Związek Międzygminny Schronisko dla Zwierząt w Skałowie.
  Polityka prywatności | Deklaracja dostępności

  Image
  Image