Ta strona korzysta z plików cookies, zgodnie z Polityką prywatności. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Schronisko dla zwierząt w Skałowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej schroniska zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Strona internetowa schroniska jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • pliki PDF, doc, docx - staramy się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie
  • serwis może zawierać przygotowane wcześniej dokumenty (PDF, doc, docx), które mają ułatwić przygotowanie stosownych wniosków i oświadczeń
  • filmy nie posiadają napisów

W miarę możliwości będziemy dokładać starań, aby nowe dokumenty przygotowywane były zgodnie ze standardami. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy (zwiazek.miedzygminny.schronisko@op.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby je zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni od zgłoszenia. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, w jakim terminie realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dostępność architektoniczna