Kto tworzy Związek Międzygminny”Schronisko dla Zwierząt”?

Działając na podstawie art. 64 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2013 poz. 594), następujące gminy tworzą Związek Międzygminny:
Czerwonak, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Mosina, Nekla, Pobiedziska, Puszczykowo, Suchy Las i Swarzędz.

schronisko-gminy-czlonkowskie

Jaki był cel powstania Związku?

Związek powstał celem wspólnego wykonywania zadania publicznego  w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do utrzymania porządku i czystości  na terenie gmin wchodzących w skład Związku oraz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom poprzez budowę i eksploatację międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skałowie, w gminie Kostrzyn.

Jakie są organy Związku?

Zgromadzenie 

– organ stanowiący i kontrolny Związku. Kadencja Zgromadzenia jest równa kadencji Rad Gmin. W skład Zgromadzenia wchodzą burmistrzowie i wójtowie gmin uczestniczących w Związku. Każdy przedstawiciel ma w Zgromadzeniu jeden głos.
Przewodniczący Zgromadzenia – Karol Balicki ( Burmistrz Miasta i Gminy Nekla )
Zastępca Przewodniczącego –  Łukasz Zarzycki ( Radny Gminy Czerwonak )

Zarząd 

– organ wykonawczy Związku, składający się z pięciu członków: przewodniczącego, jego zastępcy i trzech pozostałych członków.

Przewodniczący Zarządu – Szymon Matysek ( Burmistrz Miasta i Gminy Kostrzyn )
Zastępca Przewodniczącego – Bogdan Kemnitz ( Wójt Gminy Kleszczewo )
Członkowie:
Marzena Pawłowska ( Kierownik Referatu ds. przyrody i leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu )
Grzegorz Taterka ( I Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz )
Ireneusz Antkowiak ( Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska )

Komisja Rewizyjna 

– organ kontrolny Zgromadzenia Związku. Składa się z trzech członków wybieranych przez Zgromadzenie spośród jego uczestników.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej –  Sebastian Wlazły (Wiceburmistrz Miasta i Gminy Kórnik)
Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej –  Władysław Ślisiński (Z-ca Burmistrza Miasta Puszczykowo)
Członek Komisji – Przemysław Mieloch (Burmistrz Gminy Mosina)

Biuro Związku

Obsługę techniczną i organizacyjną Związku oraz jego organów zapewnia:

Paweł Kubiak – Dyrektor Biura Związku
Agnieszka Cieplińska – Główna Księgowa Związku

 

Dane rejestrowe

Związek został wpisany do Rejestru Związków Międzygminnych prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  i Administracji pod pozycją 295 w dniu 10 maja 2010 r. LINK
Statut został ogłoszony w  Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 146 z 27.07.2010 r., poz. 2797 obwieszczeniem Wojewody Wielkopolskiego Nr 2797 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia Statutu Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt – SCHRONISKO” z siedzibą w Kostrzynie oraz po zmianie ogłoszony w  Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 20.08.2014 r., poz. 4601 obwieszczeniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt – SCHRONISKO” z siedzibą w Kostrzynie.
Związek został utworzony na czas nieokreślony. Działalność Związku regulowana jest Statutem